مهندسی جوش و مواد

  • انتخاب مواد کاربردی در صنعت نفت و گاز و استانداردهای NACE

زمان دوره 20 ساعت

  • دوره بازرسی رنگ و پوششهای محافظ در صنعت نفت

زمان دوره 20 ساعت

  • دوره WPS & PQR

زمان دوره 15 ساعت

  • دوره عملیات حرارتی پس ازجوش, تنش پسماند و کنترل پیچیدگی در جوش و جوشکاری تعمیراتی

زمان دوره 12 ساعت

  • دوره آشنایی با تستهای غیر مخرب جنرال و پیشرفته؛ویژه مدیران صنعت

زمان دوره 6 ساعت

  • دوره تکنولوژی جوش, بازرسی جوش و انواع عیوب در جوش

زمان دوره 10 ساعت

  • دوره بازرسی جوش در استرکچرها و سازه های فولادی و جوش سر به سر میلگرد

زمان دوره 12 ساعت

  • دوره طراحی و محاسباتی سیستمهای حفاظت کاتدیک به روش آند فنا شونده

زمان دوره 12 ساعت

هزینه هر ساعت تدریس در شرکتهای مستقر در تهران به میزان یکصد و پنجاه هزار تومان معادل 1،500،000ریال میباشد

برای تدریس در سایت و خارج از تهران جداگانه محاسبه میشود.

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.