دوره های مدیریتی

  • مدیریت دانش

ردیف عنوان دوره زمان قیمت ريال (تهران) قیمت ريال (شهرستان)

 1

مدیریت دانش مقدماتی 6 ساعت 900،000 1،200،000

2

مدیریت دانش میانی

6 ساعت   900،000

1،200،000

3

مدیریت دانش پیشرفته

6 ساعت

1،000،000

1،300،000

4

نقش CKO در مدیریت دانش

5 ساعت

750،000

1،000،000

5

تدوین نقشه راه KM و ضرورت نقشه برداری دانش

6 ساعت

900،000

1،200،000

6

بررسی سندروم های سازمانی در اجرای KM

6 ساعت 900،000

1،200،000

7

مدیریت دانش و نوآوری سازمانی

6 ساعت

900،000

1،200،000

8

مدیریت دانش، مستند سازی، درس آموخته ها

12 ساعت

2،000،000

3،000،000

9

مدیریت دانش سازمان های یادگیری

6 ساعت 900،000

1،200،000

10

مدیریت دانش از مبانی تا اجرا

12 ساعت 2،000،000

3،000،000

11

مدیریت دانش و مدیریت تغییر

12 ساعت 2،000،000

3،000،000

12 مدیریت دانش و سازمان های دانش بنیان

12 ساعت

2،000،000

3،000،000

 

 

 

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.