مهندسی فرآیند

نرم‌افزارهای شبیه‌سازی فرایند (Process Simulation)

ردیف عنوان دوره مدت (ساعت) هزینه تهران هزینه شهرستان
1 شبیه‌سازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار aspen HYSYS مقدماتی 24 1،500،000 3،000،000
2 شبیه‌سازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار aspen HYSYS پیشرفته 24 1،500،000 3،000،000
3 شبیه‌سازی دینامیک فرایندها توسط نرم افزار aspen HYSYS Dynamics 24 2،000،000 3،500،000
4 شبیه‌سازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار aspen Plus مقدماتی 24 1،500،000 3،000،000
5 شبیه‌سازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار aspen Plus پیشرفته 24 1،500،000 3،000،000
6 شبیه‌سازی دینامیک فرایندها توسط نرم افزار aspen Plus Dynamics 24 2،000،000 3،500،000
7 شبیه‌سازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار UniSim Design مقدماتی 24 1،500،000 3،000،000
8 شبیه‌سازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار UniSim Design پیشرفته 24 1،500،000 3،000،000
9 شبیه‌سازی دینامیک فرایندها توسط نرم افزار UniSim Design Dynamics 24 2،000،000 3،500،000
10 شبیه‌سازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار Petro-SIM مقدماتی 24 1،500،000 3،000،000
11 شبیه‌سازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار Petro-SIM پیشرفته 24 2،000،000 3،500،000
12 شبیه‌سازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار ProMax مقدماتی 24 1،500،000 3،000،000
13 شبیه‌سازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار ProMax پیشرفته 24 2،000،000 3،500،000
14 شبیه‌سازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار PRO/II مقدماتی 24 1،500،000 3،000،000
15 شبیه‌سازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار PRO/II پیشرفته 24 2،000،000 3،500،000
16 شبیه‌سازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار CHEMCAD مقدماتی 24 1،500،000 3،000،000
17 شبیه‌سازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار CHEMCAD پیشرفته 24 2،000،000 3،500،000


نرم‌افزارهای بهینه‌سازی انرژی

1 طراحی شبکه مبدل‌های حرارتی توسط نرم افزار Aspen Energy Analyzer 24 2،000،000 3،500،000
2 طراحی شبکه فلر توسط نرم افزار UniSim ExchangerNet 24 2،000،000 3،500،000


نرم‌افزارهای تضمین جریان (Flow Assurance)

ردیف عنوان دوره مدت (ساعت) هزینه تهران هزینه شهرستان
1 تضمین جریان توسط نرم افزار OLGA مقدماتی 24 2،000،000 3،500،000
2 تضمین جریان توسط نرم افزار OLGA پیشرفته 24 2،500،000 4،000،000
3 تضمین جریان توسط نرم افزار PIPEPHASE مقدماتی 24 2،000،000 3،500،000
4 تضمین جریان توسط نرم افزار PIPEPHASE پیشرفته 24 2،500،000 4،000،000
5 تضمین جریان توسط نرم افزار PIPESIM مقدماتی 24 2،000،000 3،500،000
6 تضمین جریان توسط نرم افزار PIPESIM پیشرفته 24 2،500،000 4،000،000
7 شبیه‌سازی و ارزیابی خواص سیالات هیدروکربوری توسط نرم افزار PVTsim 24 2،000،000 3،500،000


نرم‌افزارهای طراحی مبدل‌های حرارتی

1 طراحی مبدل‌های پوسته و لوله توسط نرم افزار aspen Exchanger Design & Rating 24 2،000،000 3،500،000
2 طراحی کولرهای هوایی توسط نرم افزار aspen Exchanger Design & Rating 24 2،000،000 3،500،000
3 طراحی مبدل‌های پوسته و لوله توسط نرم افزار HTRI 24 2،000،000 3،500،000
4 طراحی کولرهای هوایی توسط نرم افزار HTRI 24 2،000،000 3،500،000


نرم‌افزارهای ایمنی فرایند

1 طراحی شبکه فلر توسط نرم افزار Aspen Flare System Analyzer 24 2،000،000 3،500،000
2 طراحی شبکه فلر توسط نرم افزار UniSim Flare 24 2،000،000 3،500،000
3 طراحی شیرهای ایمنی توسط نرم افزار UniSim Pressure Relief System 16 1،500،000 3،000،000
4 طراحی شیرهای ایمنی توسط نرم افزار VALVESTAR 16 1،500،000 3،000،000
5 طراحی شیرهای ایمنی توسط نرم افزار CONVAL 16 1،500،000 3،000،000
0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.